söndag 11 mars 2012

Orsakar facken arbetslöshet?

Enligt den förra chefsekonomen på LO, Dan Andersson, och LO-ekonomen Albin Kainelainen så är svaret "ja".

Hur har de kommit fram till detta? Väldigt enkelt, de läste vad litteraturen hade att säga om minimilöner, i rapporten Vem tjänar på lägre löner?, och fann att de höll med den litteratur som säger att det skapar arbetslöshet.

"Den mest aktuella översikten av forskningsläget är Neumark och Wascher (2006). De är de forskare som är de mest framträdande bland dem som menar att höjda minimilöner har en negativ effekt på sysselsättningen. Neumark och Wascher anser att den empiriska evidensen huvudsakligen visar att högre minimilöner innebär lägre sysselsättning. Av de 86 uppsatser som de redovisar i sin översikt så ger 2/3 stöd för negativa sysselsättningseffekter av höjda minimilöner och 10 uppsatser ger stöd för positiva sysselsättningseffekter. Ungefär hälften av de 54 studier gjorda efter 1990 som redovisas i Australian Government Submission (2006) visar på ett signifikant negativt samband. Även om det inte råder total enighet i denna fråga så är vår tolkning av det nuvarande forskningsläget att höjda minimilöner har en negativ effekt på sysselsättningen. (...)

Vår tolkning av den internationella forskningen är att det mesta tyder på att höjda lägstlöner påverkar sysselsättningen negativt men att det är svårt att säga något om storleken på effekten. När det gäller Sverige finns endast ett fåtal studier, dessa visar på relativt starka samband mellan lägstlönerna och sysselsättningen. Det är dock, baserat på två studier, svårt att dra starka slutsatser om storleken på sambandet i Sverige. (min kursivering)
Alltså, författarna menar att minimilönerna i sverige, som facken upprätthåller, orsakar arbetslöshet men att det är osäkert hur hög den arbetslösheten är.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar