söndag 2 oktober 2011

Är SVT statligt?

Den frågan finns på SVT:s hemsida, där det något förvånande öppna och direkta svaret ges:
Nej! SVT är ett public service-företag, som ägs av en stiftelse och som finansieras av tv-avgiften. Det är en mottagar-avgift och ingen skatt. Man betalar för en apparat/mottagare oavsett hur många man har. Pengarna går till en fond i Riksgälden för att betala public service-verksamheten i Sverige.
Efter godkännande av riksdagen så får sedan de tre public service-bolagen SR, SVT och UR sina pengar. Det finns alltså en sorts ekonomisk kontroll på SVT men det är enbart SVT:s företagsledning (inte ens styrelsen) som bestämmer om innehållet i SVT:s program.
I en statstelevision, som finns i diktaturstater, är det diktatorn/staten som bestämmer om innehållet i programmen.

SVT står fritt och oberoende från både politiskt och kommersiellt inflytande.
För den som är bekant med hur SVT styrs är det här svaret bara skrattretande och borde inte kunna övertyga någon som inte redan är en statsdyrkare. Vad är det då som är (så uppenbart!) fel i deras svar?

Först, vad är det som menas med "Är SVT statligt"? En rimlig tolkning tror jag är att man undrar om SVT styrs eller ägs av svenska staten, på liknande sätt som att andra företag (Systembolaget, Svenska spel eller SOS Alarm Sverige AB) är det. Ägs och styrs då SVT av svenska staten?

På den här frågan svarar SVT själva med ett skarpt "Nej!" vilket borde tolkas som att de inte kan finna någon rimlig tolkning där man kan säga att de ägs eller styrs av staten. Som försvar säger de att de ägs av en viss stiftelse (Förvaltningsstiftelsen för SVT, SR och UR) och styrs av SVT:s företagsledning. Där slutar kedjan för SVT; som om stiftelsen och företagsledningen styrdes av sig själva på något konstigt sätt.

I själva verket så styrs förvaltningsstiftelsen av staten, genom att regeringen utser vilka som skall sitta i dess styrelse. I sin tur utser den här styrelsen från och med 2009 samtliga ledamöter som sitter i SVT:s styrelse. Den här styrelsen beslutar om vilken allmänna inriktning som SVT skall ta. Och de utser i sin tur vilka som sitter i dess företagsledning, som i sin tur tolkar vad denna allmänna inriktning skall vara och då vad som skall visas på tv.

Alltså, SVT:s påstående att de inte styrs eller ägs av staten, bygger på att de inte tar hänsyn till att de organ som faktiskt styr och äger dem, styrs och ägs av staten. Deras argument är alltså likt en generals som fick för sig att säga att han inte styr vad soldater i ett krig gör, eftersom soldaterna tar order ifrån personer som kallas kaptener. Generalen blundar alltså för att han ger order till kaptenerna, och på liknande sätt blundar SVT för att deras styrelse är utsedda av personer som har blivit tillsatta av regeringen.

(Notera även hur SVT vill få frågan att handla om vem som beslutar hur de exakta programmen ser ut och att deras ungefärliga inriktning är ointressant.)

Men, statens påverkan av vad SVT gör kommer inte enbart av deras indirekta kontroll av vilka som leder företaget, utan också genom att staten har satt upp riktlinjer om vad de över huvud taget får visa. Dessa riktlinjer står skrivna i statens Radio och tv-lag (2010:696) och verkar inte gälla enbart för SVT utan för alla tv-sändningar som
a) tillhandahålls av en leverantör av medietjänster,
b) är riktad till allmänheten, och
c) är avsedd att tas emot med tekniska hjälpmedel
3 kap. 1§
Vad är det då för riktlinjer man måste följa om man vill sända tv-sändningar? Jo, det handlar om att sändningarna till viss del borde:
"tillgodose olika intressen och smakriktningar" (tv-sändningar som är nischade får då kanske inte tillstånd);

att de kan sända program "av flera av varandra oberoende programföretag" (nischade sändningar som bara vill sända från ett företag kanske inte får tillstånd);

"som helhet präglas av det demokratiska statsskickets grundidéer och principen om alla människors lika värde och den enskilda människans frihet och värdighet" (hylla flockstyrets ideal!);

undvika att "otillbörligt gynna kommersiella intressen", som att "uppmuntra till inköp eller hyra av varor eller tjänster (så att program som försöker finansiera sig själva genom produktplacering kan inte sändas); samt,

bestå till hälften av program av "europeiskt ursprung."
Alltså, även om SVT inte fick sina order från staten så är de ändå bundna till de regler som staten satt upp för dem. Att SVT skulle stå fritt från politiskt inflytande är alltså skrattretande, befängt och i grund och botten helt falskt.

SVT ljuger för folket, samma människor de säger sig arbeta för. Alternativt är de så ideologiska att de har lurat sig själv. I vardera av fallen illustrerar de hur otroligt olämpligt det är med någon statsmedia över huvud taget, när de ljuger för sina tittare varje dag med sin slogan "Fri och oberoende television".


Tillägg: Slutligen, en liten sak om avgifter och skatter. Wikipedia säger om detta:
Inom den offentliga sektorn är den huvudsakliga skillnader mellan avgifter och skatter att avgifterna är kopplade till en motprestation eller nyttighet, medan skatterna saknar en sådan koppling.
Detta innebär att tv-avgiften är en skatt för alla som inte tittar på statens television. Man kan inte då, som SVT gör, säga att det absolut inte är en skatt.

2 kommentarer:

 1. Det är värre än så. De lyder under direkta direktiv från regeringen:

  http://svt.se/content/1/c6/69/94/61/Tillst%E5ndSVTslutversion%202010.pdf

  "Programutbudet skall [...] präglas av folkbildningsambitioner."

  "stärka den nordiska kulturgemenskapen"

  "SVT skall kostnadsfritt sända meddelanden som är av vikt för allmänheten om en myndighet begär det."

  "Om högsta beredskap råder i landet ska SVT utgöra en självständig organisation med totalförsvarsuppgifter och lyda direkt under regeringen."

  "Särskild vikt ska läggas vid dramaproduktion"

  SvaraRadera
 2. Och samtidigt kan de skriva detta:

  "Sveriges Television AB (SVT) har till uppgift att bedriva tv-verksamhet i allmänhetens tjänst. Verksamheten ska präglas av oberoende och stark integritet och bedrivas självständigt i förhållande till såväl staten som olika ekonomiska, politiska och andra intressen och maktsfårer i samhället."

  Lyd staten! ...och agera självständigt ifrån den! XD

  SvaraRadera